پرداخت کارمزد ۲۰ میلیون تومانی خریداران مسکن مهر پردیس

افزایش قیمت ۲۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس

افزایش ۲۰ میلیون تومانی مسکن مهر در پردیس افزایش قیمت ۲۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیسافزایش قیمت ۲۰ میلیون تومانی قیمت مسکن مهر  به عنوان یکی از بزرگترین طرح های مسکنی کشور طی دو دهه قبل به شمار می رود…
ادامه مطلب
فهرست